ENC-NL

Het Esketamine Neusspray Consortium Nederland (ENC-NL) verzamelt de ervaringen en effecten van patiënten die worden behandeld met esketamine neusspray. Deze informatie kan in de toekomst belangrijke vragen beantwoorden over de toepassing van esketamine neusspray in de klinische praktijk. ENC-NL is een landelijk samenwerkingsverband van psychiaters en behandelaren

Over ons

 

Klik hier voor achtergrondinformatie over het Esketamine Neusspray Consortium Nederland.

Zorginstellingen

Hier staan de zorginstellingen die onderdeel zijn van het consortium.

Over Esketamine Neusspray

Met de komst van esketamine neusspray is er een nieuw middel beschikbaar voor de behandeling van de depressieve stoornis. Het is een behandelmogelijkheid voor mensen met een moeilijk behandelbare depressie. 

Esketamine neusspray is innovatief doordat het een ander werkingsmechanisme heeft dan de gangbare antidepressiva, waardoor het anders en mogelijk sneller werkt dan de bestaande middelen. 

Voor patiënten met een moeilijk behandelbare depressieve stoornis – ook wel therapieresistente depressie genoemd – die niet hebben gereageerd op ten minste drie medicamenteuze behandelingen (twee stappen met antidepressiva en tenminste een augmentatiestrategie) wordt behandeling met esketamine neusspray sinds september 2021 vergoed vanuit het basispakket.

Wat doet ENC-NL?

Het Esketamine Neusspray Consortium Nederland (ENC-NL) is opgericht om op landelijk niveau gestructureerd onderzoek te kunnen doen naar de ervaringen met esketamine neusspray.

Er zijn namelijk nog onduidelijkheden over onder andere de effectiviteit en eventuele bijwerkingen op de lange termijn, over de plaats van esketamine neusspray in het behandelalgoritme voor depressie, over wanneer en hoe patiënten met de behandeling kunnen stoppen, over de budgetimpact en kosteneffectiviteit van de behandeling, enzovoort.

Het ENC-NL zet zich de komende jaren in om, door middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, antwoorden te vinden op bovenstaande vragen en zo (een aantal van) deze onduidelijkheden weg te nemen.

#1

Landelijke samenwerking

Het ENC-NL is een landelijk samenwerkingsverband van gespecialiseerde centra die de esketamine neusspray behandeling aanbieden of dit in de toekomst willen doen. Samen zetten deze centra zich in voor onderzoek naar de intranasale esketamine behandeling, verbetering van  de behandelrichtlijn en raadplegen ze elkaar bij ingewikkelde casuïstiek. 

#2

Kennis delen

Het ENC-NL stelt informatie beschikbaar aan zorginstellingen en zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van de esketamine neusspray behandeling.

#3

Dataverzameling & onderzoek

Met toestemming van de patiënt worden gegevens van alle behandelingen gestructureerd verzameld door de behandelende centra. Deze gepseudo-anonimiseerd data gebruikt het ENC-NL om de – nu nog – onbeantwoorde vragen met behulp van bewijs uit de dagelijkse praktijk (‘real world evidence’) te kunnen beantwoorden. Zo hoopt het ENC-NL een bijdragen te leveren aan het vaststellen van de waarde van esketamine neusspray bij de behandeling van moeilijk behandelbare depressie.

Aangesloten zorginstellingen

Onderstaande zorginstellingen (op alfabetische volgorde) zijn lid van ENC-NL en kunnen de behandeling met esketamine neusspray inmiddels aanbieden. Diverse andere instellingen wachten nog op goedkeuring van verzekeraars om te kunnen starten met het aanbieden van deze behandeling. Daarmee hoopt ENC-NL dat de landelijke dekking voor patiënten zal verbeteren.

Logo GGZ Friesland

Veelgestelde Vragen

Een patiënt komt in aanmerking voor behandeling met esketamine neusspray als er sprake is van een unipolaire depressieve stoornis, nadat er op ten minste drie achtereenvolgende medicamenteuze behandelstappen met antidepressiva, waaronder één augmentatiestrategie geen of onvoldoende respons is geweest.

De zorgverzekeraars vereisen per patiënt toestemming vooraf via een machtiging of ‘akkoordverklaring’. Die machtiging kan u als behandelaar zelf alvast aanvragen bij de verzekeraar. Alleen specialistische centra mogen behandeling met esketamine neusspray uitvoeren. Indien uw patiënt niet in behandeling is bij een specialistisch centrum, kan worden doorverwezen naar een van de dichtstbijzijnde specialistische centra. De zorgverzekeraar kan hierin bemiddelen. Het aantal specialistische centra in Nederland – en daarmee de landelijke dekking voor de behandeling – moet nog worden verbeterd. Houd daarom rekening met een wachtlijst en reisafstand. Zowel de Depressie Vereniging als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) benadrukken dat er een landelijke dekking moet ontstaan met een voor de cliënt acceptable reisafstand. 

De zorgverzekeraars hebben recent een universeel machtigingsformulier opgesteld. Voor informatie over de machtigingsprocedure verwijzen we naar de websites van de verschillende verzekeraars. Vraag die machtiging als behandelaar zelf alvast aan bij de verzekeraar.

Het is hierbij goed te weten dat zorgverzekeraars een wettelijke zorgplicht hebben. Dit betekent dat hun verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang moeten hebben tot alle zorg uit het basispakket. Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om voldoende zorg in te kopen, voor patiënten behandelmogelijkheden (bijvoorbeeld bij andere gespecialiseerde centra) te zoeken en wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen.

Behandelaren die een patiënt willen verwijzen voor esketamine neusspray behandeling wordt aangeraden alvast een machtigingsformulier in te vullen/sturen en (zo mogelijk) aan te geven in welk (beoogd) centrum de patiënt behandeld zal worden. Graag een kopie van deze aanmelding meesturen met de verwijzing.

De volgende zorgverzekeraars werken met machtigingsformulieren voor de esketamine:

 
Ook zijn er zorgverzekeraars die niet met een machtigingsformulier voor esketamine werken. Dit zijn:
  • DSW
  • Zorg & Zekerheid
  • Caresq/EUCare
  • ASR

Conform de vereisten voor behandeling met dure geneesmiddelen, bestaan er afspraken over hoe esketamine neusspray kan worden ingezet. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft criteria opgesteld waaraan specialistische centra moeten voldoen. De zorgverzekeraars bepalen welke ziekenhuizen en GGZ-instellingen die voldoen aan de criteria voor specialistische centra gecontracteerd worden voor het uitvoeren van behandelingen met esketamine neusspray.

Instellingen die patiënten de behandeling met esketamine neusspray willen aanbieden, moeten vooraf met de individuele zorgverzekeraar afspraken maken over vergoeding. De zorgverzekeraar zal toetsen of de instelling voldoet aan de criteria voor gespecialiseerde centra. Psychiaters die deze behandeling voor nieuwe patiënten willen starten, raden we uitdrukkelijk aan bij de inkoopafdeling van hun instelling na te gaan welke afspraken met de zorgverzekeraar zijn of worden gemaakt. Uiteindelijk bepaalt namelijk een zorgverzekeraar of een centrum in aanmerking komt voor contractering.

Ja. Esketamine neusspray wordt sinds 1 september 2021 vanuit het basispakket vergoed voor patiënten met een moeilijk behandelbare (therapieresistente) unipolaire depressie. Dit is geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet. Voorafgaand aan deze opname in het basispakket heeft het ministerie van VWS in 2021 prijsafspraken gemaakt met de fabrikant van de esketamine neusspray.

Instellingen die patiënten de behandeling met esketamine neusspray willen aanbieden, moeten vooraf met de individuele zorgverzekeraar afspraken maken over vergoeding. De zorgverzekeraar zal toetsen of de instelling voldoet aan de criteria voor gespecialiseerde centra. Psychiaters die deze behandeling voor nieuwe patiënten willen starten, raden we uitdrukkelijk aan bij de inkoopafdeling van hun instelling na te gaan welke afspraken met de zorgverzekeraar zijn of worden gemaakt. Uiteindelijk bepaalt namelijk een zorgverzekeraar of een centrum in aanmerking komt voor contractering. Het is hierbij goed te weten dat zorgverzekeraars een wettelijke zorgplicht hebben. Dit betekent dat hun verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang moeten hebben tot alle zorg uit het basispakket. Zorgverzekeraars hebben daarom de verantwoordelijkheid om voldoende zorg in te kopen, anders dreigen wachtlijsten.

Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel van toepassing en kan toediening van esketamine neusspray als toeslag in combinatie met een consult worden gedeclareerd. Belangrijk is te vermelden dat toediening van het geneesmiddel kan plaatsvinden in het kader van een dubbele verstrekking. Dit houdt in dat het gespecialiseerde centrum een behandeling van depressie met esketamine neusspray kan declareren, terwijl de oorspronkelijke behandelaar de rest van de depressiebehandeling voortzet.

Het geneesmiddel kan alleen onder medische begeleiding binnen de muren van het ziekenhuis of de GGZ-instelling worden toegediend. Op die manier kan esketamine neusspray echter wel bij ambulante, poliklinische patiënten worden ingezet. Patiënten moeten het middel onder toezicht gebruiken en de behandeling dient door een zorgprofessional gemonitord te worden. Dit houdt in dat psychiaters het geneesmiddel niet aan de patiënt kunnen meegeven om thuis te gebruiken.

Esketamine neusspray wordt alleen vergoed vanuit de verzekerde prestatie ‘geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die bieden’ (hierna: geneeskundige zorg)’: dit betekent dat het geneesmiddel alleen via een ziekenhuis-/instellingsapotheek kan worden verstrekt en bekostigd. Het geneesmiddel is dus niet via de openbare apotheek beschikbaar.